Search:
Jednoosobowe stanowisko - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (KGOP)


Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej - Wiesław STECZEK 
Adres:
Urząd Miejski w Szczyrku
43-370 SZCZYRK
Telefon
(33) 82-950-34
Fax
(33) 81-787-63

Zadania:
Do zakresu działania Komendanta nalezy między innymi:
 1. Współdziałanie w przygotowywaniu materiałów i projektów aktów prawnych Burmistrza Mista w zakresie ochrony p.pożarowej, a w szczegółności zapewnienie na terenie miasta zasobów wody do gaszenia pożarów.
 2. Współdziałanie w opracowywaniu programów ochrony p.pożarowej.
 3. Nadzorowanie i koordynowanie wykonywania aktów prawnych Burmistrza w zakresie ochrony p.pożarowej.
 4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad parwidłowością wykonywania konserwacji i utrzymywania w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, środków transportowych, odzieży specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń.
 5. Nadzorowanie właściwego utrzymania istniejących dróg dojazdowych i dostępu do budynków, a także do p.pożarowego zaopatrzenia w wodę.
 6. Organizowanie ćwiczeń taktycznych na obiektach położonych na terenie miasta.
 7. Współdziałanie w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych.
 8. Inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej w mieście.
 9. Podejmowanie innych działań niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.
 10. Koordynowanie dzialań funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez Wojewodę.
 11. Zapewnienie na obszarze miasta zasobów wody do gaszenia pożarów w istneijących zbiornikach i urządzeniach.
 12. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.