Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku

Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Powołany Zespół do spraw dostepności w składzie:
Wojciech Kufel- Koordynator
Mariusz Pindel - członek
Edyta Caputa - członek
Zofia Kociołek- członek
Krzysztof Wolicki - członek

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Część materiału graficznego – skany dokumentów – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku: Enter

Przewijanie widocznej części strony: Pg up / Pg dn

Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest administrator strony informatyk[małpa]szczyrk.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miejskiego w Szczyrku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Szczyrku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miejski w Szczyrku niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miejski w Szczyrku odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miejski w Szczyrku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk

lub za pomocą e-mail: sekretariat[małpa]szczyrk.pl .

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Szczyrku mieści się w czterokondygnacyjnym budynku.

Budynek posiada dwa wejścia. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Beskidzkiej i ma charakter publiczny. Zaopatrzone jest ono w schody z poręczami oraz łagodny podjazd. Ze względu na okres epidemii wejście jest nadzorowane przez osoby do tego wyznaczone. Drugie wejście od ul. Deptak Nad Żylicą jest zamknięte i otwierane tylko w razie konieczności czy zaistniałej potrzeby. Wejście wymaga pokonania kilku stopni.

Żadne z wejść nie posiada podjazdu z platformą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:

Budynek w którym mieści się Urząd Miejski w Szczyrku nie posiada windy, klatka schodowa nie jest dostosowana do przemieszczania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Urząd Miejski w Szczyrku nie posiada takich dostosowań

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe zarówno na wewnętrznym parkingu Urzędu Miejskiego w Szczyrku, jak i wzdłuż ul. Beskidzkiej.

Tuż przy wejściu do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone symbolem P-20.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Urząd Miejski w Szczyrku nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Szczyrkowskie Centrum Kultury, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk

 • do budynku prowadzą cztery wejścia z czego jednym można podjechać podjazdem na wózku inwalidzkim, drugie wejście możliwe jest przez Bibliotekę Miejską
 • w odległości ok. 150 metrów od wejścia do biblioteki znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 50 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przy amfiteatrze Skalite (4 miejsca, 100 metrów od SCK),
 • na parterze mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Sala widowiskowa, do których można wjechać na wózku,
 • w budynku jest 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • sala widowiskowa nie posiada opisów w alfabecie Braill’a, ani też materiałów w wersji audio,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma windy,
 • jedno wejście do SCK dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku, prowadząc przez rampę, drugie natomiast od przodu budynku przez wejście główne biblioteki.

 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk

 • w odległości ok. 150 metrów od wejścia do biblioteki znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 50 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku; wejście prowadzi bezpośrednio do biblioteki,
 • dodatkowo do wejścia budynku od strony sali widowiskowej prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
 • do budynku biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • z tyłu budynku oraz z boku znajduje się ogólnodostępny parking; brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • drugi parking wraz z 4 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 100 metrów od budynku,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących,
 • w budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja Turystyczna, ul. Beskidzka 41, 43-370 Szczyrk

 • do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku,
 • w odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 130 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma toalety ogólnodostępnej,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Amfiteatr Skalite, ul. Wypoczynkowa, 43-370 Szczyrk

Budynek Amfiteatru wraz z widownią:

 • do obiektu prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku,
 • w odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 200 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed wjazdem do amfiteatru (4 miejsca, ok. 100 metrów od wejścia na teren amfiteatru),
 • na parterze usytuowana jest garderoba oraz toaleta, do których można wjechać na wózku,
 • do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • w budynkach nie ma windy,
 • na parkingu przy estradzie jest 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście na scenę dla osób niepełnosprawnych znajdują się od tyłu sceny,
 • wejście do toalety publicznej na estradzie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
 • na estradzie, na scenie i widowni jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Centrum rekreacji. Crossowy tor rowerowy. Trasa narciarstwa biegowego, ul. Sosnowa, 43-370 Szczyrk

 • na teren można dojechać samochodem
 • brak ogólnodostępnych toalet
 • brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych
 • nawierzchnia szutrowa stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 • w odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy,

 

Deklaracja zgodnosci

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.04.05.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2019.10.08.

Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: redaktor główny BIP

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Plik pdf Raport za 2020
31‑03‑2021 12:33:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 12:34:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie