Komunikaty i ogłoszenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
32,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie dnia wolnego w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Szczyrku od dnia 15 lipca 2015 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczyrk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Górskiej, Grzybowej i Góry Beskid

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik doc Dzierżawa części nieruchomości (handel) na terenie Amfiteatru "Skalite" TKB
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

II Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
1. Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę lokalu o powierzchni 65 m2 przy ul. Myśliwskiej 34.
2. Termin dzierżawy: od 1 lipca 2015r. na czas nieoznaczony.
3. Cena wywoławcza za dzierżawę 1 m2 powierzchni wynosi 20 zł miesięcznie (netto),
4. Czynsz za dzierżawę płatny z góry za dany miesiąc,
5. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta dzierżawy lokalu" należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2015r. do godziny 14-tej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku, ul. Myśliwska 34.
6. Oferta winna zawierać proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego oraz proponowany zakres prowadzonej działalności.
7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 12 czerwca 2015r. wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na rachunek MOKPiI nr: 43 1240 4139 1111 0000 5258 6934
8. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym MOKPiI .
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2015r. o godzinie 15:00.
10. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 21 czerwca 2015r.
11. Wybór oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
- Oferowana kwota dzierżawy.
- Rodzaj proponowanej działalności.
12. MOKPiI w Szczyrku ma prawo do odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
13. MOKPiI w Szczyrku zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym oferentom.
14. Bliższe informacje można uzyskać w MOKPiI w Szczyrku, w godzinach pracy tj. pn-pt w godz. 8:00-16:00 lub telefonicznie pod nr 33 81-78-636.

Pisemna oferta winna zawierać:
1. Przedmiot umowy dzierżawy.
2. Dane Oferenta- firmę lub imię i nazwisko Oferenta, dokładny adres Oferenta .
3. Oferowaną cenę czynszu netto i brutto.
4. Zobowiązanie oferenta do związania się warunkami oferty do czasu zawarcia umowy dzierżawy.
5. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem. Rejestrowym- nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
6. Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego, KRS - w przypadku spółek prawa handlowego oraz w przypadku spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki cywilnej)- nie dot. osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej.
7. Oferent będący osobą prawną- oświadczenie, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
8. Dopuszcza się załączenie uwierzytelniających kserokopii ww. dokumentów.
9. Spis wszystkich załączników do oferty.
10. Datę sporządzenia oferty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczyrk

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o możliwości uzyskania dopłaty do wykaszania łąk i pastwisk (dopłaty bezpośrednie w 2015 r.)

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 227 Numer strony: 5  6  7  8  9  .. 23
Informacja wytworzona przez:
Anna Moroń , w dniu:  27‑07‑2007 15:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2017 16:26:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive