Przedmiot działalności


Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r./ Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 i nr 206, poz. 496, z 1997r. nr 28, poz. 153 nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. nr117, poz.759 i nr 162, poz.1126 I. / z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały nr7/44/99 Rady Miasta w Szczyrku z dnia 31 marca 1999r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku.

 

Celem Zespołu jest w szczególności:

1. prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

2. umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów,

3. rozwijanie wrażliwości moralnej,

4. rozwijanie wrażliwości estetycznej,

5. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka,

6. rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka,

7. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,

8. rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia,

9. umożliwianie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,

10. ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,

11. ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie,

12. rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

13. ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.

 

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

1. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, poczuciu więzi z rodziną,

2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,

3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

4. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,

5. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

6. inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć,

7. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

8. stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie do ich możliwości psychofizycznych,

9. kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności,

10. zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,

11. poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej,

12. rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny,

13. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej, a przede wszystkim nauki języka oraz własnej historii i kultury,

14. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i trzyletnich gimnazjów,

15. przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów,

16. umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,

17. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego oraz zajęć terapeutycznych,

18. realizowanie zadań wychowawczych zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym,

19. współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu,

20. udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

21. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,

22. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

23. zapewnianie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza terenem szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem planowania i organizacji wycieczek szkolnych.

Informacja wytworzona przez:
Brunon Bielecki , w dniu:  29‑12‑2015 15:44:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  29‑12‑2015 15:44:30
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2017 12:12:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive