Przedmiot działalności


Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając

treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do

potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i specjalnych form pracy dydaktycznej;

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć

  •  

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu

w skróconym czasie;

4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów

w życiu społecznym;

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

w szkołach i placówkach;

7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

 

2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia

ogólnego w szkole podstawowej należą:

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia,

wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie

wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu

  •  

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań

  •  

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno

w mowie, jak i w piśmie;

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata,

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7) umiejętność pracy zespołowej.

 

Sposób wykonywania zadań szkoły

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo

oświatowe i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc

również uczniów zamieszkałych poza obwodem;

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno–pedagogiczną zgodnie z przepisami

w tym zakresie;

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.

 

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;

2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć dydaktyczno wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych oraz

nauczanie indywidualne;

3)organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania

i opieki, realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom

administracji i obsługi;

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy

podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach

sportowych oraz kołach zainteresowań;

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,

a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;

7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi

przepisami BHP.

Informacja wytworzona przez:
Jakub Zielewski
email: lolek383@gmail.com
, w dniu:  18‑04‑2024 14:55:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jakub Zielewski
email: lolek383@gmail.com
, w dniu:  18‑04‑2024 14:55:48
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2024 13:51:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive