Statut MOKPiISTATUT

Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, zwany dalej „MOKPiI” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i oprowadzeniu działalności  kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. MOKPiI jest samorządową instytucja kultury, prowadzącą działalność w zakresie kultury i sztuki oraz realizującą zadania z dziedziny promocji i informacji.
2. Organizatorem MOKPiI jest Miasto Szczyrk.
3. MOKPiI posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 3

1. Terenem działalności podstawowej jest miasto Szczyrk.
2. MOKPiI może prowadzić działalność także poza Szczyrkiem, na terenie całego kraju oraz zagranicą.
3. Siedziba MOKPiI znajduje się w Szczyrku.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad MOKPiI w imieniu Organizatora sprawuje Burmistrz Miasta.

 

Rozdział II. Cel i zakres działania.

§ 5

1. Podstawowym celem MOKPiI jest umożliwienie mieszkańcom Szczyrku uczestniczenia w życiu kulturalnym na różnych poziomach – od ruchu amatorskiego poczynając, a na dostępie do osiągnięć profesjonalnej kultury polskiej i światowej kończąc, edukacja społeczeństwa tworząc warunki dla rozwoju zespołowego uczestnictwa w kulturze, kultywacja i rozwój regionalnych tradycji oraz twórczości ludowej, informacja miejska, kultura fizyczna, ochrona dziedzictwa narodowego oraz promocja miasta.
2. W skład MOKPiI wchodzi Miejska Biblioteka Publiczna, która służy do rozwijania i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta.

§ 6

Do zadań MOKPiI należy w szczególności:

1. W ramach realizacji zadań z dziedziny kultury:

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
2) edukacja kulturalna i wychowanie estetyczne przez sztukę,
3) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
4) organizowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców i gości Szczyrku w różnych formach działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej,
5) współdziałanie z organizacjami społeczno – kulturalnymi, sportowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami z terenu kraju i zagranicy, koordynowanie imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych,
6) promowanie miejscowych twórców i zespołów artystycznych,
7) prowadzenie miejskich zespołów artystycznych (instrumentalnych, wokalnych, tanecznych, teatralnych, folklorystycznych).

2. W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego:

1) gromadzenie i zbieranie przedmiotów, dokumentów związanych z historią miasta i kraju,
2) podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych,
3) tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych oraz rozwijania rękodzieła artystycznego i ludowego,
4) tworzenie banku informacji w oparciu o działania wymienione w pkt 1 – 3
5) promowanie i wspieranie inicjatyw patriotycznych.

3. W ramach realizacji zadań promocyjnych:

1) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie promocji miasta na terenie kraju i zagranicy, 
2) organizowanie i prowadzenie działań promocyjnych, 
3) administrowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej miasta,
4) administrowanie i opieka techniczna domeny „szczyrk.pl” wraz z subdomenami,
5) administrowanie i opieka techniczna kont pocztowych domenie „szczyrk.pl”,
6) utrzymanie kontaktu ze środkami masowego przekazu,
7) udział w imprezach promocyjnych, odbywających się w mieście i poza jego terenem.

4. W ramach realizacji zadań w zakresie informacji:

1) wydawanie i kolportaż miesięcznika informacyjnego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta,
2) organizowanie i koordynowanie działalności miejskiej informacji turystycznej,
3) wydawanie informatorów oraz innych materiałów promocyjnych,
4) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie rozwoju miejskiej informacji turystycznej.
5) informacja i obsługa turystów

5. W ramach realizacji zadań z dziedziny kultury fizycznej:

1) wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw z zakresu kultury fizycznej,
2) organizowanie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej.

6. W ramach realizacji zadań ogólnych:

1) zabezpieczenie zaplecza lokalowego kadrowego do prowadzenia zadań statutowych,
2) przygotowanie materiałów, sprawozdań i analiz dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta,
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej i postanowień Burmistrza Miasta
4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem obiektami kultury, podległymi organizacyjnie MOKPiI,
5) podejmowanie stałych inicjatyw, mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz kultury i promocji miasta oraz wypracowanie dochodów własnych na potrzeby działalności statutowej, w tym poprzez odpłatne udostępnianie majątku powierzonego MOKPiI osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych.

7. Do zakresu działania biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
2) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
3) pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
4) prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów  bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, 
6) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
7) opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,
8) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

§ 7

MOKPiI może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować koncerty, spektakle, recitale, wystawy, odczyty i spotkania z ludźmi   kultury i  sztuki,
2) prowadzić impresariat artystyczny,
3) prowadzić działalność instruktażowo – metodyczną, 
4) prowadzić działalność wydawniczą,
5) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne, nagłaśnianie imprez oraz inne usługi w zakresie kultury i promocji,
6) prowadzić ogniska muzyczne,
7) prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, instrumentów muzycznych, sprzętu technicznego innych przedmiotów,
8) realizować imprezy zlecone,
9) świadczyć usługi w zakresie rozwoju kultury i promocji miasta,
10) prowadzić działalność gospodarczą, handlową, gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.
 

Rozdział III. Zarządzenie i organizacja.

§ 8

1. MOKPiI zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektor MOKPiI posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników MOKPiI.
3. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
4. Dyrektora MOKPiI powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Szczyrk.

§ 9

1. Organem doradczym MOKPiI jest Rada Programowa powoływana przez Dyrektora MOKPiI.
2. W skład Rady Programowej wchodzą osoby desygnowane przez organizacje społeczno – kulturalne na obszarze działalności MOKPiI, po jednym członku z każdej organizacji.
3. Członkowie Rady Programowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę.
4. Udział w pracach Rady Programowej ma charakter społeczny.

§ 10

1. W MOKPiI zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
2. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin, związanych z działalnością MOKPiI.
3. Pracowników MOKPiI zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 11

Dyrektor MOKPiI opracowuje coroczne plany działalności ośrodka po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

§ 12

1. Organizacje wewnętrzną MOKPiI oraz zakres działania poszczególnych pionów organizacyjnych określa Dyrektor MOKPiI w Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora i organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, działających w MOKPiI.
2. Organizację oraz szczegółowy zakres działania Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora MOKPiI.

 

Rozdział IV. Gospodarka Finansowa

§ 13

1. MOKPiI gospodaruje wydzieloną przez Organizatora i nabytą częścią mienia i prowadzi samodzielną gospodarkę, w ramach ośrodków kierując się zasadami efektywności i prawidłowości ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej MOKPiI jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora MOKPiI.
3. MOKPiI prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, o finansach i zamówieniach publicznych.
4. Dyrektor MOKPiI przedkłada Burmistrzowi Miasta plany i sprawozdania rzeczowo - finansowe z działalności MOKPiI.  

§ 14

1. Działalność MOKPiI finansowana jest z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami MOKPiI są:
- wpływy uzyskane z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacji podmiotowej  na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych  zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- dotacje celowe  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- dotacje celowe na realizację określonych zadań i programów,
- darowizny,
- wpływy z innych źródeł.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność ośrodka ustala Rada Miasta.

§ 15

MOKPiI może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności jest przeznaczony na cele statutowe.

§ 16

1. Podstawą gospodarki finansowej MOKPiI jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora przy uwzględnieniu wysokości dotacji przydzielonej przez Radę Miejską.
2. Organizator nie odpowiada za zobowiązania MOKPiI, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.24 i 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. MOKPiI prowadzi rozliczenia finansowe według przepisów obowiązujących dla instytucji organizującej i prowadzącej działalność kulturalną.
4. Wynik finansowy MOKPiI – dodatni lub ujemny – po przyjęciu sprawozdania finansowego na dany rok zasila lub zmniejsza fundusz rezerwowy instytucji. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą część pokrywa się z funduszu instytucji kultury czyli MOKPiI.


Rozdział V. Gospodarka mieniem

§ 17

1. Wartość majątku MOKPiI odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.
2. MOKPiI samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3. MOKPiI odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez gminę, którym gospodaruje z należytą starannością poprzez m.in.:
- prowadzenie własnej ewidencji mienia,
- prowadzenie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Statut MOKPiI nadaje Rada Miejska w Szczyrku.
2. Zmiana statutu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. Przekształcenie, przekazanie lub likwidacja MOKPiI mogą zostać dokonane w trybie określonym przepisami prawa.

Informacja wytworzona przez:
Jacek Kufel , w dniu:  30‑05‑2016 11:53:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2016 11:53:19
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2016 13:51:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie