Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 106, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Powołany Zespół do spraw dostepności w składzie:
Mariusz Pindel - Koordynator
Edyta Caputa - członek
Sabina Bugaj - członek
Krzysztof Wolicki - członek
 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106 jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Część materiału graficznego – skany dokumentów – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku: Enter

Przewijanie widocznej części strony: Pg up / Pg dn

Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest administrator strony informatyk[małpa]szczyrk.pl

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo wystąpić do Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk
lub za pomocą e-mail: administracja@kuktura.szczyrk.pl

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.


Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Szczyrkowskie Centrum Kultury, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk

 • do budynku prowadzą cztery wejścia z czego jednym można podjechać podjazdem na wózku inwalidzkim, drugie wejście możliwe jest przez Bibliotekę Miejską,
 • w odległości ok. 150 metrów od wejścia do biblioteki znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 50 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przy amfiteatrze Skalite (4 miejsca, 100 metrów od SCK),
 • na parterze mieści się Miejska Biblioteka Publiczna oraz Sala widowiskowa, do których można wjechać na wózku,
 • w budynku jest 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • sala widowiskowa nie posiada opisów w alfabecie Braill’a, ani też materiałów w wersji audio,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma windy,
 • jedno wejście do SCK dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku, prowadząc przez rampę, drugie natomiast od przodu budynku przez wejście główne biblioteki.
   

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk

 • w odległości ok. 150 metrów od wejścia do biblioteki znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 50 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku; wejście prowadzi bezpośrednio do biblioteki,
 • dodatkowo do wejścia budynku od strony sali widowiskowej prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
 • do budynku biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • z tyłu budynku oraz z boku znajduje się ogólnodostępny parking; brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • drugi parking wraz z 4 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 100 metrów od budynku,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących,
 • w budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja Turystyczna, ul. Beskidzka 41, 43-370 Szczyrk

 • do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku,
 • w odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 130 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma toalety ogólnodostępnej,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Amfiteatr Skalite, ul. Wypoczynkowa, 43-370 Szczyrk

Budynek Amfiteatru wraz z widownią:

 • do obiektu prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze budynku,
 • w odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Bielska-Białej oraz ok. 200 metrów w kierunku Szczyrku Salmopola i Biłej,
 • najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed wjazdem do amfiteatru (4 miejsca, ok. 100 metrów od wejścia na teren amfiteatru),
 • na parterze usytuowana jest garderoba oraz toaleta, do których można wjechać na wózku,
 • do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • w budynkach nie ma windy,
 • na parkingu przy estradzie jest 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście na scenę dla osób niepełnosprawnych znajdują się od tyłu sceny,
 • wejście do toalety publicznej na estradzie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
 • na estradzie, na scenie i widowni jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Centrum rekreacji. Crossowy tor rowerowy. Trasa narciarstwa biegowego, ul. Sosnowa, 43-370 Szczyrk

 • na teren można dojechać samochodem,
 • brak ogólnodostępnych toalet,
 • brak oznakowań dla osób niepełnosprawnych,
 • nawierzchnia szutrowa stanowi utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • w odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Kufel , w dniu:  29‑09‑2020 14:36:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  29‑09‑2020 14:36:34
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2020 09:12:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie