Statut Spółki


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.- Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.

Właściciel- Miasto Szczyrk- jedyny wspólnik posiadający 100% udziałów.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem / nr KRS / 0000106872

Rok założenia: 20.12.1993 – aktem przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczyrku

 

Kapitał zakładowy wynosi 683 050,00 zł /sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych i dzieli się na 719 /siedemset dziewiętnaście/ równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalej po 950,00 zł/dziewięćset pięćdziesiąt złotych/ każdy.

 

Władze Spółki

-Zgromadzenie Wspólników- Organ wykonawszy jedynego wspólnika Miasta Szczyrk- Burmistrz Miasta

-Rada Nadzorcza

-Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta- Antoni Byrdy

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej- Stanisław Słaboń

Członkowie Rady Nadzorczej- Marek Ujejski, Rafał Moczek

Zarząd Spółki

/organ uprawniony do reprezentowania Spółki/

Prezes Zarządu- Kazimierz Marek

Wiceprezes Zarządu- Jarosław Habdas

 

Zgodnie z Par. 6 pkt 1 Uchwały nr 01/XII/2012 Spółka zobowiązana jest do realizacji zadań publicznych Miasta Szczyrk, zadań zleconych Miastu Szczyrk lub zadań publicznych wynikających z porozumień międzygminnych, których stroną jest Miasto Szczyrk określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i innych aktach prawnych, a w szczególności zadań w zakresie:

 

- ochrony środowiska i przyrody,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- utrzymywania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczyrk

Spółka została założona na czas nieokreślony.

Informacja wytworzona przez:
Iwona Marek , w dniu:  04‑01‑2017 14:58:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  04‑01‑2017 14:58:18
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2017 13:45:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive