Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Część materiału graficznego – skany dokumentów – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab

Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku: Enter

Przewijanie widocznej części strony: Pg up / Pg dn

Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest administrator strony informatyk[małpa]szczyrk.pl

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
lub za pomocą e-mail: mops[małpa]szczyrk.pl .

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku mieści się w budynku czterokondygnacyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Budynek posiada dwa wejścia. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Beskidzkiej i ma charakter publiczny. Zaopatrzone jest ono w schody z poręczami oraz łagodny podjazd. Ze względu na okres epidemii wejście jest nadzorowane przez osoby do tego wyznaczone. Drugie wejście od ul. Deptak Nad Żylicą jest zamknięte i otwierane tylko w razie konieczności czy zaistniałej potrzeby. Wejście wymaga pokonania kilku stopni.

Żadne z wejść nie posiada podjazdu z platformą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind:

Budynek, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku nie posiada windy, klatka schodowa nie jest dostosowana do przemieszczania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwość zejścia urzędnika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku nie posiada takich dostosowań.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe zarówno na wewnętrznym parkingu Urzędu Miejskiego w Szczyrku (w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku), jak i wzdłuż ul. Beskidzkiej.

Tuż przy wejściu do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone symbolem P-20.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica , w dniu:  23‑09‑2020 10:07:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  23‑09‑2020 10:07:15
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 16:16:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie