Statut MOPS


S T A T U T

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn, zmianami),

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz.2255 z późn. zmianami)

c) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zmianami)

c) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


d) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ),

e) innych, właściwych aktów prawnych,


f) niniejszego Statutu.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Szczyrk.

2. Ośrodek podlega Burmistrzowi Miasta Szczyrk, który sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje terytorium miasta Szczyrk.

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 3


1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy polegające w szczególności na:

a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

c) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

e) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Ośrodek realizuje zlecone gminie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych polegające w szczególności na:

a) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,

b) wypłacaniu świadczeń rodzinnych.3. Ośrodek realizuje zlecone gminie zadania określone w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

4. Ponadto Ośrodek realizuje zadania zlecone innymi ustawami, powierzone w ramach zawartych porozumień oraz zadania zlecone przez Radę i Burmistrza Miasta Szczyrk.


§ 4


W ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.


§ 5

1 .Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.

§ 6

Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie innych zadań miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka

§ 7


1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik Ośrodka jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta Szczyrk.3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.4. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków.5.Kierownik Ośrodka spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.6.Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Szczyrku coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.8. Burmistrz Miasta udziela upoważnienia Kierownikowi Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej należących do właściwości miasta Szczyrk.


§ 8


1. W skład Ośrodka wchodzą:

■ Kierownik,
■ Główny Księgowy,
■ pracownicy socjalni,
■ Komórka ds. Świadczeń Rodzinnych.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku.
§ 9


Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 10

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa miasta Szczyrk, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o finansach publicznych.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. roczny plan finansowy.

3. Ośrodek w szczególności:

- Pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Szczyrk,

- Odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu miasta.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miejską w Szczyrku.

5. Kierownik Ośrodka może w celu realizacji zadań Ośrodka zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

6. Zaciąganie zobowiązań wymaga kontrasygnaty głównego księgowego.Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 11


Z dniem przyjęcia niniejszego statutu traci moc statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXVI/208/2001 z dnia 28 czerwca 2001r.§ 12


W sprawach nienormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.
§ 13Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  30‑05‑2008 11:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2008 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2021 14:40:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie