Samodzielne stanowisko do spraw Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki


Adres :
Urząd Miejski w Szczyrku,

ul. Beskidzka 4

Biuro nr 28
tel. (33) 82 950 22
fax (33) 81 78 763

mgr Edyta CAPUTA - inspektor ds. oświaty, kultury fizycznej, sportu i turystyki
mgr Iwona PRZYBYŁA - inspektor

Z a d a n i a :
1. W zakresie oświaty :

 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkola oraz współdziałanie z dyrektorami tych jednostek,
 • Monitorowanie działalności placówek oświatowych działających na terenie miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowym odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych.
 • Nadzorowanie przygotowania rocznych projektów organizacji szkół i przedszkola na nowy rok szkolny.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 • Koordynacja Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o awans nauczyciela mianowanego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących oświaty.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań jednostek oświatowych.
 • Koordynowanie całości spraw dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych.

2. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 • Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne.
 • Wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zakresu dobrowolnych świadczeń na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki pochodzących od osób fizycznych i prawnych.
 • Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz sporządzanie umów stypendialnych.
 • Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta, sporządzanie umów na realizację zadań oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
 • Współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń rekreacyjnych.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji obiektów sportowo-turystycznych, obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie organizacji imprez masowych.

3. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :
 • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego dotyczących oświaty.
 • Wykonywanie zadań na rzecz Gminnego Zespołu Reagowania
Informacja wytworzona przez:
Beata Sikomas
email: poczta@szczyrk.pl tel.:33 829 50 38
, w dniu:  15‑05‑2007 14:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  15‑05‑2007 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2017 14:44:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie