Informacje o MOPS


Przedmiot działania i kompetencje MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest jednostką organizacyjną gminy powołana Postanowieniem Nr 1/90 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczyrku z dnia 17 kwietnia 1990r.

Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem teren miasta Szczyrk. Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania MOPS z zakresu pomocy społecznej i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zamianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizacja w mieście Szczyrk zadań pomocy społecznej, zarówno własnych jak i zleconych, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin i do ich integracji ze środowiskiem.

Niezwykle ważnym zadaniem Ośrodka jest praca socjalna prowadzona na rzecz naszych podopiecznych oraz informowanie mieszkańców miasta o przysługujących im prawach i uprawnieniach, umożliwiających im wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

Dodatkowe zadania MOPS określone są w innych ustawach.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy społecznej prowadzone jest w trybie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej. W toku postępowania dba się o dobro osób korzystających z pomocy i o ochronę ich dóbr osobistych, nie wolno podawać do publicznej wiadomości ich nazwisk ani danych dotyczących przyznanej pomocy.

W zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń Ośrodek przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pomoc m.in. dane dotyczące pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. Są to świadczenia pieniężne: różnego typu zasiłki oraz świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki zdrowotne, schronienie, posiłki, inna pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej.

Do 14 dni od złożenia wniosku o pomoc pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Sposób przeprowadzana tego wywiadu, wzór kwestionariusza wywiadu środowiskowego i alimentacyjnego oraz dokumentów określających sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby zainteresowanej ustala Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.04.2005 roku (Dz. U. Nr 77 poz. 672). Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest niezbędne do przyznania pomocy społecznej, za wyjątkiem pomocy w formie: pracy socjalnej, poradnictwa i biletu kredytowanego. Po ustaleniu sytuacji życiowej osoby wnioskującej o świadczenie i skompletowaniu wymaganej dokumentacji wydawana jest właściwa decyzja administracyjna przez Kierownika MOPS.

Tok postępowania administracyjnego rejestrowany jest w rejestrze korespondencji przychodzącej i rejestrze decyzji administracyjnych.
Sprawozdanie finansowe MOPS w Szczyrku za 2018 rok

18‑07‑2019 10:09:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  30‑05‑2008 11:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2008 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2019 10:10:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie