Program wieloletni "Senior+"


Zasady rekrutacji do Klubu Seniora w Szczyrku

11‑01‑2021 08:56:32

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” 
2021-2025 - Edycja 2021  
    

 

 

 

Zasady rekrutacji do Klub Seniora w Szczyrku w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 r.

 1. Rekrutacja do Klubu Seniora w Szczyrku  rozpoczyna się z dniem 11.01.2021 i trwa nieprzerwanie do dnia 28.02.2021.
 2.  Do Klubu Seniora zostanie zakwalifikowanych   15 osób, które:
  - zamieszkują na terenie gminy Szczyrk;
  - ukończyły 60 lat;
  - są nieaktywne zawodowo.
 3.  Kandydaci do udziału w Klubie Seniora w momencie zgłoszenia powinni przedłożyć  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku następujące dokumenty:
  - wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4.  Z  uwagi na limit miejsc decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału   w Klubie Seniora zostanie podjęta przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, na podstawie spełnienia kryteriów merytorycznych przez kandydata do Klubu Seniora.
 5.  Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat do uczestnictwa   w Klubie Seniora jest zobowiązany do podpisania wymaganego kompletu dokumentów.
 6.  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji osoby z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.
 7.  Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji.
 8.  Pobyt w Klubie Seniora jest odpłatny. W związku z powyższym z  każdym kandydatem oczekującym na skierowanie do Klubu Seniora będzie przeprowadzony przez pracowników socjalnych wywiad środowiskowy na podstawie ustawy o pomocy społecznej, celem wydania decyzji administracyjnej określającej odpłatność za pobyt w Klubie Seniora. Zasady dot. ustalania odpłatności zostały zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2021 r. Nr  XXVIII/212/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 1639).
 9.  Rekrutacja do Klubu Seniora odbywa się zgodnie z zasadą równości szans kobiet  i mężczyzn – zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
   

Wypełnioną deklarację uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać w dniach od 11-01-2021 do 28-02-2021
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku ,  ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30; wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00.

Szczegółowe informacje dot. Klubu Seniora w Szczyrku można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,
tel. 33 817 89 74, 698 097 831

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program wieloletni "Senior+"

31‑12‑2020 08:28:14

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+”
na lata 2015-2020
Edycja w 2020  r
.

 

 

 

Gmina Szczyrk w maju 2020 r. złożyła wniosek na utworzenie Klubu ,,Senior+”  w  ramach Programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 - Moduł I Utworzenie
 lub wyposażenie placówki „Senior+”
(edycja 2020) realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sierpniu 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim, a Gminą Szczyrk, zgodnie z którą, Gmina otrzymała dotację w wysokości 150 000,00 zł. Wysokość wkładu własnego wyniosła 37 500,00 zł. Realizacja zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku.

W ramach otrzymanych środków utworzono Klub Seniora poprzez adaptację i częściową przebudowę i wyposażanie lokalu zlokalizowanego w Szczyrku przy ul. Granicznej 1. Pomieszczenia zostały wynajęte na podstawie umowy najmu.

W ramach adaptacji lokalu powstały następujące pomieszczenia:

 • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła,
 • wydzielona część klubowa wyposażona w fotele, sprzęt audio – video,
 • pomieszczenie kuchenne z pełnym wyposażaniem,
 • zaplecze sanitarne (toaleta męska i damska, toaleta ogólnodostępna dostosowana
  do potrzeb osób niepełnosprawnych, prysznic),
 • wydzielona funkcyjnie szatnia,
 • wydzielona funkcyjnie strefa do aktywności ruchowej,
 • sala zajęciowa.

Łącznie na utworzenie wydatkowano kwotę: 187 500,00 zł, z czego:

 • 130 000,00 zł przeznaczono na utworzenie klubu (w tym: 125 000,00 zł – dotacja
  z budżetu państwa, 5 000,00 zł – środki własne budżetu gminy),
 • 57 500,00 zł przeznaczono na wyposażenie klubu (w tym: 25 000,00 zł – dotacja
  z budżetu państwa, 32 500,00 zł – środki własne budżetu gminy).

W Klubie utworzono 15 miejsc dla nieaktywnych zawodowo mieszkanek i mieszkańców Szczyrku, w wieku powyżej 60 roku życia. Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID – 19
oraz decyzje wydawane przez Wojewodę Śląskiego dotychczas nie udzielono wsparcia
 w ramach Klubu (nie uruchomiono zajęć stacjonarnych).

W momencie, gdy nastąpi możliwość uruchomienia zajęć stacjonarnych planuje się funkcjonowanie Klubu w wymiarze tygodniowym nie mniejszym niż 20 godzin
 w przedziale od poniedziałku do piątku, przez co rozumie się prowadzenie zajęć przez
 od 3 do 5 dni w tygodniu. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i kompetencje adekwatne do tematyki danego dnia. Zakres usług dostosowany będzie na bieżąco do potrzeb i oczekiwań uczestników i uczestniczek Klubu Senior+.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  31‑12‑2020 12:10:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  31‑12‑2020 12:10:27
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2021 13:31:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie