Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku


Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego w skrócie. „RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego Rozporządzenia informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, tel. (33) 829 50 36, e-mail: mops@szczyrk.pl , adres www: bip@szczyrk.pl

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną swoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw,
w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.szczyrk.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją odpowiednich świadczeń na rzecz mieszkańców Gminy Szczyrk powierzonych określonymi przepisami prawa, w szczególności w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 1769
  z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U.
  z 2015, poz. 1390 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1938 z późn zm.);
 • Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1270 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 19 sierpnia1994 o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 882 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U.
   z 2017, poz. 1778 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1832z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 180 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 755
  z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1851 z późn. zm.);
 • Ustawę  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1952 z późn. zm.);
 • Ustawę  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2092 z późn. zm.);
 • Ustawę  z dnia 7 września 2007  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 554 z późn. zm.);
 • Ustawę z dnia  4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860 z późn. zm.);
 • Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w  sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (t. j. M.P. z 2015, poz. 821 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
   (Dz.U. z 2018, poz. 1061 z późn. zm.). 

 

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez MOPS w Szczyrku obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

W szczególnych sytuacjach MOPS w Szczyrku może przetwarzać dane osobowe innych osób (np. członków rodziny) jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy, że brak zgody na podanie wymaganych ustawowo danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami praw (m. in. być podstawą do odmowy przyznania świadczenia, wstrzymania jego realizacji lub uchylenia decyzji o przyznanym już świadczeniu).

Informujemy także, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w celach i w zakresiewynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie wskazanym przepisami prawa, w tym
w celach archiwalnych zgodnie z rzeczowym wykazem akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku.

 

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo;

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawienia),
 3. żądania ich usunięcia, ale tylko w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych w momencie, gdy kwestionowana jest prawidłowość przetwarzania danych osobowych ,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. (nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Usunięcie danych osobowych, ograniczenie ich przetwarzania lub przeniesienie danych może nie zostać zrealizowane w sytuacji, kiedy naruszyłoby to: prawny obowiązek przetwarzania tych danych, realizację decyzji, umów i zobowiązań, integralność oraz strukturę zbiorów i baz danych, obowiązek rozliczenia finansowego z innymi podmiotami, ochronę dóbr i roszczeń innych osób, itp.

 

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  25‑05‑2018 10:39:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  25‑05‑2018 10:39:50
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2018 12:01:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie