KOMUNIKATY


WAŻNE - PONOWNE SKŁADANIE WNIOSKÓW – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2021/2022

10‑09‑2021 11:02:14

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że wnioski w sprawie ponownego ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na  okres 2021/2022 (trwający od 1 październik 2021/ 1 listopad 2021 do 30 wrzesień 2022/ 31 październik 2022)  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021.

Złożenie  wniosku o ww. świadczenia jeszcze we wrześniu 2021 gwarantuje ciągłość realizacji świadczeń !!!

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Aystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

19‑04‑2021 17:08:57
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie Kierownika MOPS w Szczyrku w sprawie otwartego konkursu ofert.pdf
19‑04‑2021 17:09:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie otwartego konkrsu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf
19‑04‑2021 17:09:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór oferty.doc
19‑04‑2021 17:09:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór sprawozdania-1.doc
19‑04‑2021 17:09:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WAŻNE - PONOWNE SKŁADANIE WNIOSKÓW O 500+ NA OKRES 2021/2022

13‑01‑2021 14:41:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" Edycja 2021.

31‑12‑2020 12:27:41

 

Ruszył nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla samorządów

Samorządy (gminy, powiaty) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zakłada wsparcie finansowe do 100 % kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Program przewiduje również możliwość finansowania:

 • zakupu środków ochrony osobistej,
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu,
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r.  Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 29 stycznia 2021 r.), minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza – w terminie do 12 lutego 2021 r. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Asystent pomoże:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do programu ,,Opieka wytchnieniowa" Edycja 2021.

31‑12‑2020 12:23:43

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Ruszył nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 29 stycznia 2021 r.) minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją  zatwierdza – w terminie do 12 lutego 2021 r.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100  % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Limit usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego  wynosi 14 dni.
 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – realizuje powiat, limit godzin 20.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Gmina Szczyrk złożyła wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

17‑11‑2020 10:02:56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje,  że w dniu 1 października 2020 weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach  i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1565), która poprzez dodanie przepisu art. 411 ust. 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . – Prawo ochrony środowiska, wprowadziła nowe zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wobec powyższego osoba fizyczna, która mieszka w Szczyrku i zamierza złożyć wniosek o przyznanie powyższego dofinansowania powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku,  zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy przedłożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk -  wniosek o  wydanie ww. zaświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.
Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze.

Szczegółowe informacje o wydawanych zaświadczeniach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrku tel. 338295014, 730 932 279.

 

Dokumenty:
Plik pdf formularz_zadanie_zaswiadczenia - czyste powietrze.pdf
17‑11‑2020 10:06:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx formularz_zadanie_zaswiadczenia - czyste powietrze.docx
17‑11‑2020 10:06:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku

04‑11‑2020 12:41:31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuję, że Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną, funkcjonująca całodobowo:

- świadczy pomoc psychologiczną w pilnych przypadkach na terenie placówki,
jak również w trybie zdalnym poprzez:

Ponadto:

- udziela podstawowych informacji na tematy związane z koronawirusem,

- przekazuje odpowiednim służbom zgłoszenia od osób starszych lub samotnych dotyczących udzielenia im niezbędnej pomocy (dowóz leków, zakupów).

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - DOBRY START

15‑10‑2020 13:15:35

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW – DOBRY START na rok szkolny 2020/2021

 

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku

 

W sprawie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 8295010 lub 577 191 518

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Gabriela Janica
email: projekt@mops.szczyrk.pl tel.:33 8178974
, w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wolicki , w dniu:  30‑05‑2008 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2021 11:09:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie